Photos

2006 photo taken prior to my cancer diagnosis

2006 photo taken before my cancer diagnosis

 

With my sister Gael in Fiji Prior to my diagnosis

With my sister Gael in Fiji before my diagnosis

 

Interior of my home in 2006

Interior of my home in 2006

 

X-Ray showing tumor Dec 2007

X-Ray showing tumor Dec 2007

 

16th May 2007 Manukau Super Clinic

16th May 2007 Manukau Super Clinic

 

15th May 2007 Manukau Super Clinic with Wall Photos

15th May 2007 Manukau Super Clinic

 

Chemo 2007

Chemo 2007

 

With My Friend Barbs 2007

With My Friend Barbs 2007

 

With Gary, and Manakau Super Clinic Nurses April 2007

With Gary, and Manakau Super Clinic Nurses April 2007

 

With my Sister-In-Law Jan

With my Sister-In-Law Jan

 

Jack, Gael, Kelly, Me, Jan & Allan December 2007

Jack, Gael, Kelly, Me, Jan and Allan December 2007

 

With Mum, Gael (sister) , Dad, and Allan (brother)

With Mum, Gael (sister) , Dad, and Allan (brother)

 

Photo taken October 8, 2011

Photo taken October 8, 2011

 

Book Launch Taupo Ironman 2012

Book Launch Taupo Ironman 2012